חנוכה- תיקון מדת ההוד
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

התבוננות במידת ההוד, מידתו של חג החנוכה, תאפשר לברר את משמעותה הפנימית של מצוות ההודאה שבחג זה.

כתוב בספרים הקדושים שחג החנוכה קשור במידה האלוהית הנקראת הוד. "הגדולה הגבורה והתפארת" - הם כנגד שלושת הרגלים מהתורה. "הנצח וההוד" - הם כנגד פורים וחנוכה, החגים מדרבנן.  מה משמעותו של ההוד? שתי הוראות עיקריות יש להוד בלשון הקודש: האחד מלשון הודאה כמו להודות ולהלל, והשני מלשון נוי ויופי כמו הוד קדומים. ההוד היא המידה השמינית, מבין עשר הספירות, וקישורה לחנוכה מובן מאליו שהוא חג השמונה (שמן, שמונה ימים, ח'-שמונאים). מצד שני, אם נספור מלמטה למעלה, המידה השמינית היא הבינה בסוד "יוונים נקבצו עלי.. בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים". הבינה היא המקור האלוהי העל טבעי ממנה מתעוררים הגבורות הקדושות לעשות דין באויבי ה'. הבינה מתפשטת עד ההוד וממקורה מתהווים ניסים המלובשים בטבע, כמו בחנוכה, בניצחון מעטים את הרבים. הדרך שלנו לחזור ולהתחבר עם הגבורה העליונה הזו (בסוד "אני בינה לי גבורה" (משלי ח, יא) היא ע"י ההודאה.  על כן עיקר התקנה של חג החנוכה, כפי שאנו אומרים ב'על הניסים', בברכת הודאה:"...וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל". ההודאה באה מלשון הודאה באמת, ומתוך כך להודות על הטוב. הפח הקטן הנמצא בחותמו של כהן גדול הוא האמת, שהיא חותמו של הקב"ה. וגם אם הרשעה מטמאת את כל השמנים - האמת לא תשתנה, רק תהיה נחבאת עד שיבוא קנאי כאליהו או מתתיהו ויהי מוכן להודות באמת, ולנהוג על פיה למרות שכל הנתונים בשטח גורמים לאנשים להסתר מפניה שמא יאונה להם רע.  אחרי ההכרה השכלית באמת האלוהית, באה ההודיה הלבבית בטוב האלוהי היוצא מתוך האמת – "טוב להודות לה'". כזה הוא הגיבור יהודה המכבי שבשמו חקוק הודיה לה': "מי כמוך באלים ה'". ע"י ההודיה מתחוללים ניסים מלובשים בטבע בעיקר בכל מה שנוגע למלחמות ישראל. (ע"פ "שערי אורה") כאמור, ההוראה השנייה של ההוד היא הנוי. במדרש העוסק בעניין המידות האלוהיות תנא משמיה דרבי עקיבא "לך ה' הגדולה... הגדולה זו קריעת ים סוף... התפארת זה מתן תורה, והנצח זו ירושלים, וההוד זה בית המקדש שיבנה במהרה בימינו". בית המקדש הוא התגלמות היופי וההוד עלי אדמות. דוד ושמואל היו יושבים בנויות ברמה, מבארים חז"ל שהיו עסוקים בתוכנית המקדש שהיא נויו של עולם.  היונים (יון אותיות נוי) גם הם עסקו ביופי ובנוי, אלא שהם עוסקים ביופי החיצוני שאמור בסופו לשרת ולשכון באהלי שם. על כן עיקר מלחמתם הייתה במקדש, שהוא ההוד והיופי הפנימי, המתנגד לתרבותם החיצונית. דווקא משום עליונותו של היופי יש בו רגישות רבה, ועל כן כאשר הוא לא בא מהקודש העליון, חיצוניים יכולים להשחיתו בסוד "הודי נהפך עלי למשחית" ובסוד "כל היום דוה".  המלחמה ביוונים ובהתייוונות היא מלחמת קודש. מי שאחראי לה אינו שבט יהודה אלא שבט הכהונה אנשי המקדש, ובמיוחד זרעו של אהרון כהן גדול, שהוא מרכבה למידת ההוד (ג' אבות – חסד, גבורה, תפארת; משה ואהרון - נצח והוד)."אמת מה נהדר היה מראה כהן גדול". אהרון בבגדי התפארת שלו הוא האדם השלם המתקן את פגם החיצוניות בח' כותנות עור וזוכה ללבוש את כותונת האור (אורים ותומים שבבגדיו), ובכך להאיר באור עולם את אורו של השי"ת.  חג חנוכה הוא חג האורות של הוד קדומים של הנוי האלוהי שמקורו במקדש ובעבודת הכהנים, וגילויו בגבורה הישראלית הנובעת מתוך הכרה באמיתת מציאותו של הבורא יתברך וההודיה על הטוב הנובע ממנו למציאות.  יהי רצון שמתוך אורות ההוד הנהדרים של חנוכה יתקיים בנו מאמר הנביא זכריה (ו, יב-יג): כה אמר ה' צבאות לאמר הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את היכל ה'. והוא יבנה את היכל ה' והוא ישא הוד וישב ומשל על כסאו והיה כהן על כסאו ועצת שלום תהיה בין שניהם.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים