חנוכה - תיקון מידת ההוד
 
ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן

חג חנוכה הוא כנגד מידת ההוד, דבר שמתבטא בסיפור המכבים ובמצוות החג, על כן ראוי לעיין בתיקון מדה זו לרגל חג החנוכה.

כתוב בספרים הקדושים שחג חנוכה קשור במידה האלוהית הנקראת הוד. "הגדולה הגבורה והתפארת" - הם כנגד שלושת הרגלים מהתורה. "הנצח וההוד" - הם כנגד פורים וחנוכה בהתאמה. שני הוראות עיקריות יש להוד בלשון הקודש האחד מלשון הודאה כמו להודות ולהלל. והשני נוי ויופי כמו הוד קדומים. הוד היא המידה השמינית וקישורה לחנוכה מובן מאליו שהוא חג השמונה ( שמן, שמונה ימים, ח'-שמונאים). אם נספור מלמטה למעלה המידה השמינית היא הבינה בסוד "יוונים נקבצו עלי..בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים".  הבינה היא המקור האלוהי העל טבעי ממנה מתעוררים הגבורות הקדושות לעשות דין באויבי ה'. הבינה מתפשטת עד הוד וממקורה מתהווים ניסים המלובשים בטבע כמו בחנוכה ניצחון מעטים את הרבים. הדרך שלנו לחזור ולהתחבר עם הגבורה העליונה הזו (בסוד "אני בינה לי גבורה" (פרק"א ו,א)) היא ע"י ההודאה. וזהו עיקר התקנה של חג חנוכה שקבעו לומר "על הניסים בברכת הודאה: "..וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות". ההודאה באה מלשון הודאה באמת, ומתוך כך להודות על הטוב. הפח הקטן הנמצא בחותמו של כה"ג הוא האמת שהיא חותמו של הקב"ה. וגם אם הרשעה מטמאת את כל השמנים האמת לא תשתנה, רק תהיה מוחבאת עד שיבוא קנאי כאליהו או ממתתיהו ויהי מוכן להודות באמת ולנהוג על פיה למרות שכל הנתונים בשטח גורמים לאנשים להסתר  מפניה שמא יאונה להם רע. אחרי ההכרה השכלית באמת האלוהית, בא ההודיה הלבבית בטוב האלוהי היוצא מתוך האמת – "טוב להודות לה'". כזה הוא הגיבור יהודה המכבי שבשמו חקוק הודיה לה': "מי כמוך באלים ה'".  ע"י ההודיה מתחוללים ניסים מלובשים בטבע בעיקר בכל מה שנוגע למלחמות ישראל. (בסה"ק "שערי אורה")כאמור ההוראה השנייה של הוד היא הנוי. במדרש  העוסק בעניין המידות האלוהיות תנא משמיה דר"ע לך ה' הגדולה... הגדולה זו קריעת ים סוף..התפארת זה מתן תורה, והנצח זו ירושלים וההוד זה בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.  בית המקדש הוא התגלמות היופי וההוד עלי אדמות. דוד ושמואל היו יושבים בנויות ברמה, מבארים חז"ל שהיו עסוקים בתוכנית המקדש שהיא נויו של עולם. היונים (יון אותיות נוי) גם הם עניינם הוא היופי אלא שתפקידם הוא היופי החיצוני שאמור בסופו לשרת ולשכון באהלי שם. על כן עיקר מלחמתם הייתה במקדש, שהוא ההוד והיופי הפנימי, המייצר לדעתם את התפשטות תרבותם שהיא ההתהדרות ביופי הנראה והחיצוני. דווקא משום עליונותו של היופי יש לו רגישות שכל עוד הוא לא בא מהקודש העליון חיצוניים יכולים להשחיתו בסוד "הודי נהפך עלי למשחית" ובסוד "כל היום דוה". המלחמה ביוונים ובהתייוונות היא מלחמת קודש. מי שאחראי לה אינו שבט יהודה אלא שבט הכהונה אנשי המקדש ובמיוחד זרעו של אהרון כהן גדול שהוא מרכבה למידת ההוד (ג' אבות – חג"ת משה ואהרון  - נצח והוד)."מה נהדר היה מראה כה"ג", אהרון בבגדי התפאר שלו הוא האדם השלם המתקן את פגם החיצוניות בח' כותנות עור וזוכה ללבוש את כותונת האור (אורים ותומים שבבגדיו) ובכך להאיר באור עולם את אורו של השי"ת. חג חנוכה איפה הוא חג האורות של הוד קדומים של הנוי האלוהי שמקורו במקדש ובעבודת הכהנים וגילויו בגבורה הישראלית הנובעת מתוך הכרה באמיתת מציאותו של הבורא ית' וההודיה על  הטוב הנובע ממנו למציאות. יהי רצון שמתוך אורות ההוד הנהדרים של חנוכה יקיים בנו מאמר הנביא זכריה: ".. כה אמר ה' צבאות לאמר הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את היכל ה'. והוא יבנה את היכל ה' והוא ישא הוד וישב ומשל על כסאו והיה כהן על כסאו ועצת שלום תהיה בין שניהם."


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים