קבלת החלטות
 
הרב אלי אלטשולר

היכולת לקבל החלטות ולהתמודד בצורה נכונה את ההתלבטויות השונות דורשת מהאדם שימוש במספר יכולות וכישורים. חשיבה אמונה והתבוננות על המציאות מתוך מבט של אמונה מקנים לאדם את היכולת לגשת לתהליך זה מתוך מתוך שלוה, רוגע ובריאות נפשית.

קבלת החלטות הינה משימה לא פשוטה הדורשת שימוש במספר תכונות יסוד של האדם כמו יכולת קבלת אחריות, התבוננות ארוכת טווח בתוצאות המעשים ועוד. התורה מתארת באריכות את המאורעות השונים שארעו ליעקב בהליכתו וחזרתו לחרן. יעקב נדרש במספר נקודות מפנה משמעותיות לקבל החלטה ולבחור כיצד להמשיך בדרכו[1]. עיון בדרכי ההתמודדות של יעקב יוכל ללמד על הלבטים השונים ועל הצדדים השונים בתהליך קבלת ההחלטות.

ההחלטה הראשונה איתה מתמודד יעקב היא בעצם הליכתו לחרן. מדוע הולך יעקב לחרן?

תיאור התורה את המקרה מציג בפנינו שתי סיבות למעשה זה של יעקב. ההסבר הפשוט, ע"פ מהלך העניינים בפרשה הוא שיעקב בורח מביתו בלית ברירה כדי להציל את חייו מזעמו של עשו אחיו[2]. מצד שני, מתארת התורה כי יצחק מצווה את יעקב ואומר לו ללכת למצוא לו אשה ממשפחת אימו[3], ולפי זה יעקב הולך לחרן מרצונו החופשי.

ניתן היה לומר כי הסיבה האמיתית להליכת יעקב היא בריחתו מעשו, אלא שרחל איננה יכולה לגלות זאת ליצחק, כדי שלא יגלה שהיא שותפה למעשה הרמאות, ועל כן היא משכנעת אותו שכדאי לשלוח את יעקב למצוא לו אשה. הסבר זה קשה לאור החשיבות הרבה שהאבות מייחסים למציאת הזיווג ועל כן נראה שיש ערך עצמי לשליחתו של יעקב למציאת זיווגו ללא קשר לקורותיו עם עשו[4].

יוצא אם כן, שישנן שתי סיבות להליכתו של יעקב לחרן. האחת שלילית - הבריחה מחרן, והאחרת חיובית - מציאת זיווג.

מבנה כפול זה מופיע שוב בהמשך פרשת ויצא, כאשר יעקב נדרש להחליט לחזור מחרן לארץ ישראל. גם כאן מתארת התורה כי ישנם שתי סיבות לנסיעה זו: האחת שלילית - קלקול היחסים בין יעקב ולבן והקנאה של לבן בהצלחת יעקב, והאחרת חיובית - ציוויו של הקב"ה ליעקב והמחוייבות שלו לקיום נדרו, להקים מזבח בבית אל[5].

יעקב מתעורר לשוב לביתו כבר לאחר לידת יוסף[6], כאשר מבין כי הגיעה העת לקיים את נדרו, כפי שנאמר, אך יעקב לא ממתין ומשתהה ועוזב רק לאחר שמתחולל המשבר עם לבן, והוא נאלץ לברוח[7].

נסיעה נוספת של יעקב מתוארת בהמשך קורותיו, לאחר המפגש עם עשו, בפרשת וישלח, כאשר יעקב עוזב את שכם ונוסע לבית אל. גם כאן מתארת התורה תיאור כפול של סיבת נסיעתו. מצד אחד יעקב עצמו אומר כי הוא נאלץ לברוח מפחד זעמם של עמי האזור על הטבח באנשי שכם[8], אך מצד שני מתארת התורה כי הקב"ה מצווה אותו לקום ולנסוע לבית אל מפני הנדר שנדר[9].

ניתן לראות כי ישנו מבנה קבוע בהתנהלותו של יעקב. יעקב בוחר שלא לקום ולעשות את מעשיו בצורה 'חיובית', מתוך רצון ובחירה, ועל כן הוא נאלץ בסופו של דבר לעשות את הדבר מסיבות שליליות, כבריחה ובחוסר ברירה.

העיכובים השונים של יעקב, וההמתנה שלו עד להווצרות סיבה 'שלילית' לבריחתו מהמקום הביאו עליו קשיים ועונשים. רש"י[10] מתאר כי מעשה שכם ודינה בא כעונש על התעכבותו של יעקב בשכם, במקום להמשיך מיד לבית אל. יתכן כי אילו היה יעקב קם ועוזב את לבן כאשר קיבל את הציווי האלוקי לא היה מסתבך עם לבן, רחל לא היתה גונבת את התרפים ולא היה נאלץ לברוח. יתכן כי אף הנסיעה הראשונה - הבריחה מעשו וכל הסכסוך הקשור בה, היו יכולים להמנע אילו היה יעקב קם ונוסע מרצון, כדי למצוא לו אשה בחרן.

נראה כי התכונה האנושית של ההמתנה וההשתהות מבחירה בהחלטה מעשית ו'חיובית', מקורה בקושי הבסיסי להכריע ולבחור. מתוך עיון זה בהתמודדויות השונות של יעקב עם קבלת ההחלטות ניתן לצאת ללימוד חשוב על דרכי ההתמודדות של האדם עם הצורך לקבל החלטות ועל הדרך הראוי לגשת להכרעות החשובות בחיים.

פעמים רבות, האדם מתלבט ומתחבט רבות בהחלטה חשובה, ולאחר שבחר והחליט, כאשר הוא מסתכל לאחור, הוא מגלה כי כוחה של ההחלטה שלו היה קטן מכפי שחשב. האדם נוטה לתכנן את חייו ולהעלות בעיני רוחו את אשר יכול להתפתח מהחלטותיו אך במבט לאחור מתברר לו, לעיתים רבות, כי לא הצליח להעלות על דעתו את כל האפשרויות וההתפתחויות שבסופו של דבר התרחשו.

כן לדוגמא, כאשר בוחר האדם מקום עבודה, ורואה את דרכו ואת המשך חייו בצורה מסויימת, אך לעיתים התנהלות החיים גלגלה אותו למקום אחר לחלוטין. כאן הכיר אדם שהפנה אותו לדרך חדשה, כאן גילה שמתאימה לו אפשרות אחרת לחלוטין. לעיתים מוצא עצמו האדם במקום אחר לחלוטין ממה שחשב וציפה, כיוון שהחיים מורכבים ומובילים את האדם למחוזות שונים וחדשים.

המסקנה שעלולה לעלות מהדברים היא שאין משמעות להחלטות האדם, ואין צורך להשקיע יותר מדי במחשבה כיוון שבפועל אי אפשר לדעת לאן הדברים יתגלגלו. תפיסה זו איננה עומדת במבחן המציאות, שכן בפועל האדם כן משפיע על דרכו בחיים בהחלטותיו ועל כן ודאי שכדאי וחשוב להשקיע מחשבה ותכנון בהחלטות השונות.

יחד עם זאת, הנקודה המתחדשת ועולה מהדברים היא שיש צורך לגשת אל קבלת ההחלטות במלוא הענווה והאמונה. האדם צריך להפנים שיחד עם דעתו והחלטותיו, ועם התוכניות והמסלול המדוייק אותם תכנן לעצמו - יש מקום גם לקב"ה בתכנון מהלך חייו. יש להניח מקום ולקבל בשמחה את השינויים והמהלכים אליהם הוביל אותו הקב"ה בהשגחתו.

תהליך קבלת החלטות הוא תהליך חשוב ומורכב. האדם צריך לדעת לקחת אחריות ולהבין את חשיבות הדבר, אך יחד עם זאת אל לו לאדם להעמיס על עצמו אחריות גדולה מדי - מעבר לכפי שהיא באמת. ישנם אנשים אשר כל קבלת החלטה והכרעה היא בשבילם מקור ללחצים וחרדות מפחד של 'מה יקרה' ו'איך יהיה'.

האדם לא מסוגל לדעת מראש לאן יובילו אותו החלטותיו ומה יהיו כל ההשלכות של מעשיו, והוא לא נדרש לכך. האדם צריך לבחור את דרכו יחד עם הכרה ותפילה שהקב"ה ינחה אותו בדרכו ויוליכו לאשר טוב ונכון לו. היכולת לגשת לתהליך קבלת ההחלטות בנחת ושלווה מקורה בבריאות נפשית יחד עם מבט מאמין על המציאות, המכיר בכך שלא הכל מונח על כתפינו הצרות, וב"ה יש מי שמנהיג את העולם בחסד וברחמים.

ע"פ דברים אלו מקבל המושג 'סייעתא דשמיא' משמעות מחודשת ומעמיקה. אין משמעותו השלכת האחריות של האדם על חייו וויתור על תכנון עתידו במחשבה ש'ה' יעזור'. 'סיעתא דשמיא' היא הולכת האדם דרך המסלול בו בחר, והנהגתו במשמעויות הרבות הנגזרות ממעשיו והחלטותיו. האדם המתפלל לסיעתא דשמיא, מבקש מהקב"ה שהחלטותיו יובילו אותו לדרכים נכונות, ושההתפתחויות של מעשיו יהיו לטובה ולברכה.

קבלת החלטות הוא תהליך מרכזי בחייו של האדם, ובו נמדדת גדולתו כאדם בעל בחירה ורצון. היכולת לגשת אל תהליך זה במלוא האחריות וכובד הראש, יחד עם האמונה הגדולה, והנחת המקום להשגחה ולתפילה, חשובה ביותר להדרכת את האדם את עצמו ואת חייו.

 [1] התבוננות זו בתהליך קבלת ההחלטות של יעקב מבוססת על דבריו של הרב אלחנן סמט בספרו 'עיונים בפרשת השבוע''.

[2] בראשית כז, מג.

[3] בראשית כח, א.

[4] יש להעיר כי עשו בשעה זו כבר נשוי, ועל כן מתאים ביותר שהגיעה שעתו של יעקב להשתדל למצוא את זיווגו.

[5] בראשית לא, ב-ג.

[6] בראשית ל,א כה-כו.

[7] יש להעיר כי ע"פ פשט הפרשה יתכן כי יעקב השתהה כדי לצבור צאן ורכוש לפני חזרתו לביתו, ועדיין נראה כי היתה בפניו האפשרות לעזוב בצורה 'חיובית' ללא צורך לברוח.

[8] בראשית לד, ל.

[9] שם לה, א.

[10] שם ד"ה 'קום עלה'.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים