דמויות בתנ"ך - עבדון בן הלל הפרעתוני
 
הרב דוד הלל וינר

שמו של השופט עבדון הפרעתוני רומז להתמודדות המיוחדת של שבטו בכיבוש הארץ. עיון ברמזים שונים בתנ"ך, תוך העזרות בממצאים ארכיאולוגיים בני זמננו, מאירה ומציגה את תקופתו ופועלו.

עבדון בן הלל משבט אפרים נמנה על אחד משופטי ישראל. פסוקים מעטים בספר שופטים מתארים את פעולותיו [1]:

וישפוט אחריו את ישראל עבדון בן הלל הפרעתוני. ויהי לו ארבעים בנים ושלושים בני בנים רוכבים על שבעים עירים וישפוט את ישראל שמונה שנים. וימת עבדון בן הלל הפרעתוני ויקבר בפרעתון בארץ אפרים בהר העמלקי.

והנה יש לשאול כמה שאלות על הפסוקים הנ"ל.

מדוע נקרא 'עבדון' - האם היה משועבד לגורם כלשהוא? יש לציין כי הגמרא אומרת[2] שכל "הקורא לחברו עבד יהא בנידוי", וביחס לגעל בן עבד[3] ביאר רש"י שהיה מאומה אחרת, שכן אין זהו שם יהודי. מדוע, אם כן, קראו לשופט עבדון? מהי משמעות העיירים עליהם רכבו צאצאיו של עבדון? מדוע התנ"ך טורח לספר זאת? מדוע מקום קבורתו מכונה "הר העמלקי"? דבורה בשירתה אומרת על שבט אפרים[4]: "מני אפרים שורשם בעמלק". נראה כי לשבט אפרים היו קשיים עם עמלק בנחלתו, ונראה שזהו ג"כ משמעות הביטוי "הר העמלקי".

בתחילת ספר שופטים נאמר[5]: "ואפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרבו בגזר". אפרים מתקשה להוריש את הכנענים מגזר ומסתבר לומר שכנענים אלו הם העמלקים. אין קושי לומר שהכנענים מכונים עמלקים שכן העמלקים הינם סניף למשפחת הכנעני. מקום נוסף בו מכונים העמלקים 'כנענים' מצוי בתורה[6]: "וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל", וחז"ל דרשו[7] "ומי היה מלך ערד- זה עמלק,  שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב".

מסתבר אם כן כי פרעתון, עירו של עבדון בן הלל הפרעתוני, היא העיר גזר. על כן נקרא ההר שעליה היא יושבת "הר העמלקי" - על שם העמלקים, שישבו שם והצרו לשבט אפרים. ראיה לכך ניתן למצוא בספר יהושע[8] ברשימת הערים שנתנו לבני קהת מבני אפרים "ויתנו להם את עיר מקלט הרוצח את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשיה". הסמיכות של גזר לשכם מלמדת שכנראה גם היא נמצאת בהר אפרים. מתאים, אם כן, הזיהוי של גזר, היושבת על ההר ובה עמלקים, עם פרעתון הנמצאת על 'הר העמלקי'.

מדוע נשתנה שמה של גזר ל'פרעתון'?

בספר שופטים מובאת רשימת העמים שהצרו לישראל בתקופת השופטים, ושם נאמר[9]:

ויאמר ה' אל בני ישראל הלא ממצרים ומן האמורי, מן בני עמון ומן פלישתים, וצידונים ועמלק ועמון לחצו אתכם ותצעקו אלי ואושיעה אתכם מידם.

הפרשנים התקשו בפירוש בפסוק זה שכן לא מצאנו מלחמה עם מצרים בתקופת השופטים. המצודת דוד מבאר שהכוונה היא ליציאת מצרים, אך הדבר קשה בפשט הפסוק המדבר על עמים שהציקו לישראל בזמן השופטים, ועל כן לא מובאים עוג וסיחון. 'דעת מקרא' ביאר שאכן היתה פלישה מצרית בתקופת השופטים ועליה מדבר הנביא, כפי שמתואר במצבת מרנפתח - מצבת ניצחון מצרית המשויכת לתקופת השופטים, המספרת על פלישת פרעה מרנפתח לארץ ישראל. בין היתר נאמר שם 'לוקחה אשקלון נתפסה גזר'. גזר, אם כן, היתה עיר שנכבשה ע"י המצרים ויתכן כי לכן הוסב שמה לפרעתון - על שם ממלכת הפרעונים. מכאן ולהבא יש שייכות היסטורית לעיר גזר עם מלכות מצרים, כפי שמתואר בספר מלכים[10]: "פרעה מלך מצרים עלה וילכוד את גזר וילכדה וישרפה באש ואת הכנעני היושב בעיר הרג ויתנה שלוחים לבתו אשת שלמה". מסתבר אם כן כי שבט עמלקי ישב בגזר ונהנה מחסות מצרית ועל כן לא יכלו בני יוסף להורישו.

עבדון בן הלל הפרעתוני היה חלק מהמאבק שהיה לבני אפרים בעמלק בניסיון להתנחל בעיר גזר, ונראה שהצליח להשתלט על העיר. אמנם, אף לאחר ההשתלטות נותרו בעיר העמלקים בני החסות המצרית, וממילא עבדון נתמנה לנתין מצרי האחראי על העיר, ומכאן שמו 'עבדון' - על שם השעבוד למצרים. במצבת מרנפתח מופיעה תלונה של סבו -'סתי'- כי באיזור ההר שבישראל אין נשמעים לו ועל כן בא נכדו מרנפתח והכה במורדים. נראה אם כן כי בגזר נעשה נסיון למרוד שדוכא חלקית ע"י מרנפתח, אך סופו של המרד הצליח, דבר שלא מוזכר במצבה, כדברי הנביא "ואושיע אתכם מידם".

לאחר עזיבת המצרים את המקום כדברי הנביא, נשארו בעיר העמלקים, הכנענים, עד תקופת שלמה. אומץ רב היה נצרך למי שיעיז לקחת שוב את השלטון לידו וליצור בו מערכת שלטונית תוך רדיית העמלקים וללא פחד מהמצרים, שאולי עוד יחזרו.

זאת נראה שעשה עבדון, כפי שנרמז בפרשת העיירים.

מקום נוסף בו אנו מוצאים מנהיג שצאצאיו רכבו על הוא יאיר הגלעדי[11]:

ויהי לו שלושים בנים רוכבים על שלושים עירים ושלושים עירים להם להם יקראו חות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד.

יאיר הגלעדי מבסס את שלטונו בגלעד ע"י משפחתו המקבלת ערים נוספות והנהגתם באה ע"י עירים. העיר- בהמה שניתנת למנהיג, כפי שיבוא במהרה משיח בן דוד[12]:

הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורוכב על חמור, ועל עיר בן אתונות.

עבדון מרכיב גם הוא את צאצאיו על עיירים, אך לא נותן להם ערים נוספות, ונראה א"כ שכולם היו בפרעתון - גזר. ביסוס שלטון אפרים בגזר על העמלקי אשר בה ללא חשש מתגובה מצרית היו פועלו של עבדון בן הלל משבט אפרים[13]. כל זאת מתוך אחד מייעודיו של שבט יוסף שעליו אמרו חז"ל[14] "ראה יעקב שאין זרעו של עשיו (ולענייננו-עמלק) נמסר אלא ביד זרעו של יוסף".            

 


 

[1] שופטים יב, יג- טו.

[2] קידושין כח ע"א.

[3] שופטים ט',כו.

[4] שופטים ד, יד.

[5] שופטים א, כט.

[6] במדבר כא, א.

[7] תנחומא חוקת, יח.

[8] כא, כא.

[9] שופטים י, יא.

[10] מלכים א ט, טז.

[11] שופטים י', ד'.

[12] זכריה ט ,ט.

[13] חוסר הפחד של מנהיג אפרים מהשלטון המצרי אופייני הוא, שכן בני אפרים מרדו בשעבוד מצרים וברחו משם (ראה דברי הימים א  ז, כב, וסנהדרין צב, ב). לאור זאת מובן מה שאמרו המקובלים כי עבדון תיקון הוא לנשמת אחד הבורחים ממצרים בעת השעבוד( "גלגולי נשמות" לרמ"ע מפאנו אות ע' ).

[14] בבא בתרא קכג, ב.


גרסת הדפסה      שלח לחבר


 

ישיבת ההסדר עכו, אריה דושינצקי 1 עכו.
טלפון: 04-9913831/04-9913212 פקס: 04-9912211
yakko.email@gmail.com

כיפה - יהדות, שאל את הרב, מתכונים